Copyright

This website is owned and operated by Vincent Mentzel. All Content (photographs, video, images and any other multi-media content, including the texts, captions, or information) is owned by Vincent Mentzel and is protected by international intellectual property rights. No part or element of this website or its Content may be copied or retransmitted via any means, and all related rights remain the exclusive property of Vincent Mentzel.

For the protection of Vincent Mentzel and his image sources, Content may be visible, invisible or electronically watermarked.

You may not remove any copyright or other proprietary notices contained in the Content, caption information, or any other material, on this website.

Additionally, unless authorised by Vincent Mentzel in writing, you may not:

1. Use the Content.

2. Deep-link or employ software or any automatic device, technology or algorithm to “crawl”, “scrape”, search or monitor the website and/or retrieve or copy Content or related information; or

3. Violate the mechanical restrictions of the website, or bypass other measures employed to prevent or limit access to the website or Content by hacking or other means; or

4. Copy, redirect, or exploit the website or any Content; or

5. Probe, scan, or test the vulnerability of the website or of the network supporting the website, or seek information on visitors to the website or personal information of Vincent Metzel’s visitors; or

6. Use any device, software or routine that would interfere with the proper functioning of the website, or any transaction conducted via the website.

If you do not consent to the above, do not use the website or any Content found therein. You will not knowingly disable any technology or tool.

Your use of this website must comply with all applicable laws.

Vincent Mentzel reserves the right, in its sole discretion, to remove Content from the website for any reason.

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Vincent Mentzel. Alle inhoud (foto’s, video, afbeeldingen en andere multi-media-inhoud, met inbegrip van de teksten, bijschriften, of informatie) is in handen van Vincent Mentzel en wordt beschermd door internationale intellectuele eigendomsrechten. Geen enkel deel of element van deze website of de inhoud daarvan mag worden gekopieerd of opnieuw verzonden via alle middelen, en alle aanverwante rechten blijven het exclusieve eigendom van Vincent Mentzel.

Voor de bescherming van Vincent Mentzel en zijn beeldbronnen, kan Content zichtbaar, onzichtbaar of elektronisch een watermerk zijn.

Je mag niet te verwijderen enig auteursrecht of andere eigendomsrechten in de inhoud, titel informatie, of enig ander materiaal op deze website.

Bovendien, tenzij daartoe door Vincent Mentzel schriftelijk, mag u niet:

1. De Content gebruiken.

2. Deep-link maken of gebruik van software of een automaat, technologie of algoritme om “kruipen”, “schrapen”, zoeken of het toezicht op de website en / of op te halen of te kopiëren Inhoud of verwante informatie; of

3. Handelen in strijd met de mechanische beperkingen van de website, of bypass andere maatregelen toegepast om te voorkomen of de toegang tot de website of de inhoud te beperken door het hacken of andere middelen; of

4. Kopieren, omleiden of gebruik maken van de website of enige inhoud; of

5. Probe, scannen of testen van de kwetsbaarheid van de website of van het netwerk ter ondersteuning van de website, of informatie te verzamelen over bezoekers van de website of de persoonlijke gegevens van de bezoekers Vincent Metzel’s; of

6. Geen apparaat, software of routine gebruiken, die zou interfereren met de goede werking van de website, of enige transactie uitgevoerd via de website.

Als u niet instemt met het bovenstaande, mag u de website of enige Content daarin gevonden niet gebruiken. U zal niet bewust enige technologie of gereedschap uitschakelen.

Uw gebruik van deze website moet voldoen aan alle geldende wetten.

Vincent Mentzel behoudt het recht om naar eigen goeddunken, de inhoud van de website te verwijderen om welke reden dan ook.